Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Go and See.

 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Een boeking komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door Go and See gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg, maar kan ook schriftelijk of telefonisch plaatsvinden.

2.2 De reiziger dient bij het maken van de boeking de juiste gegevens op te geven. Go and See is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten voor de reiziger, van welke aard dan ook, doordat Go and See de boeking heeft uitgevoerd op basis van onjuiste en/of onvolledige door de reiziger verstrekte gegevens.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk per post of per e-mail een boekingsoverzicht. De reiziger dient dit overzicht te checken en te controleren op essentiële gegevens zoals reisdata, wedstrijdtijd/datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in het overzicht niet correct zijn, dient de reiziger per omgaande doch uiterlijk binnen 36 uur contact op te nemen met Go and See. Go and See zal rectificeren wat mogelijk is en behoudt zich het recht voor de noodzakelijk te maken kosten door te rekenen aan de reiziger.

2.4 De boeking wordt gemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de diverse onderdelen van de boeking. In dit kader behoudt Go and See zich het recht voor om de boeking tot drie werkdagen na ontvangst van de reissom te annuleren, in welk geval Go and See de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugstorten.

2.5 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens Go and See en haar leveranciers verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Go and See niet. Go and See aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Go and See zich het recht voor om zich te beroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen en op grond hiervan gedane boekingen te annuleren.

Go and See

Ericastraat 9

3333 GS Zwijndrecht

Nederland

E-mail: info@goandsee.nl

Rekeningnummer: NL51 RABO 0166 330 760

KVK nr: 63079658

BTW nr: NL855083050B01

 

Artikel 3: Betaling

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van Go and See te zijn bijgeschreven. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling treedt het verzuim automatisch in zonder enige nadere ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde reissom zal worden vermeerderd met 2,5% rente alsmede met eventueel door Go and See te maken kosten in verband met het verzuim (bijvoorbeeld incassokosten).

 

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Het risico voor het daadwerkelijk kunnen deelnemen op grond van de boeking ligt volledig bij de reiziger. Indien de reiziger onverhoopt verhinderd is, is Go and See niet gehouden tot het omruilen van de boeking voor een andere noch is Go and See in dat geval aansprakelijk voor enige schade of te maken kosten door de reiziger.

4.2 Indien de niet-deelname te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van de reiziger ligt zoals een vertraging/annuleren van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan de deelnemer niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Go and See zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Voorgaande is te zien als een inspanningsverbintenis van Go and See en niet als een resultaatsverbintenis. De oorspronkelijke reissom blijft evenwel verschuldigd en eventuele hiermee gemoeide meerkosten komen voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Indien de reiziger verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een derde in de plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn:

a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden

b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht

c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Go and See verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling

d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de reiziger/de ander te worden voldaan.

 

Artikel 6: Annulering

Ondanks annulering van de boeking door de reiziger blijft de reissom volledig verschuldigd. Indien het voor Go and See echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Go and See de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Go and See de reissom voor zover mogelijk restitueren, onder aftrek van de kosten die Go and See heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat zit op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek bestaat nooit enig recht op restitutie van (onderdelen van) de reissom.

 

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) de hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De tickets zullen doorgaans per post aan de reiziger worden verstuurd (track&trace). Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 2 dagen voor vertrek ontvangen zijn, dient de reiziger onmiddellijk contact op te nemen met Go and See.

7.2 De reiziger dient de door Go and See verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Go and See. Go and See is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de reiziger.

7.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben of verkrijgen van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Go and See is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien de reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.4 Go and See adviseert om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Go and See kan de reiziger hierbij desgewenst adviseren.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 De reiziger dient alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van Go and See en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Go and See is alleen aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en Go and See haar verzuim heeft gezuiverd.

8.3 De aansprakelijkheid van Go and See is te allen tijde beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

8.4 De voetbalkaarten betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Het is derhalve niet toegestaan om clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. Go and See draagt geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het niet voldoen aan dit voorschrift.

 

Artikel 9: Klachten

9.1 Ondanks de zorgvuldige inspanningen van Go and See voor het aanbieden van een boeking die naar tevredenheid verloopt, kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de reiziger op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient de reiziger hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer (+31 (0)6 - 23 48 28 68) van Go and See en deze melding schriftelijk, hetzij per aangetekende brief, hetzij per e-mail of per fax aan Go and See te bevestigen. Deze melding dient ertoe Go and See in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Alleen op bovenstaande wijze gemelde klachten kunnen in behandeling worden genomen. Indien een, tijdig gemelde, klacht niet naar wens wordt opgelost dient de reiziger deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@goandsee.nl) bij Go and See in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en eventuele rechten vervallen. Op een tijdig ingediende klacht zal Go and See binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Zwijndrecht, 1 januari 2018